Edukacja policyjna 2016, czyli promowanie zawodu policjanta w województwie kujawsko-pomorskim

Data publikacji 23.06.2017

Słownikowa definicja edukacji to „ogól procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży – stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych”.

Proces ten dzieli się na edukację formalną, zinstytucjonalizowaną   oraz nieformalną, czyli  trwający przez całe życie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu otoczenia.

Obydwie powyższe formy edukacji próbuje połączyć jednolity program kształcenia dla tzw. klas policyjnych  pn.  „Edukacja Policyjna 2016” stanowiący kluczowy element trwającego od 2013 roku procesu standaryzacji ich funkcjonowania. Został on po raz pierwszy zaprezentowany w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Komendzie Głównej Policji, kiedy to odbywała się konferencja pt. „Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej”, której zwieńczeniem było  podpisanie przez Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka oraz ówczesnego p. o. Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzeja Szymczyka listu intencyjnego, popierające inicjatywę edukacji w klasach o profilu policyjnym oraz podkreślającego wagę kształtowania pozytywnych postaw wśród uczniów. Poza tymi aspektami program kładzie również nacisk na rozwijanie kompetencji, uwzględnia profilaktykę oraz podnoszenie sprawności fizycznej młodych ludzi oraz przygotowywanie ich do postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. 

W związku z powyższa inicjatywą, kierownictwo Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy  Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podjęło decyzję o skonkretyzowaniu działań i nadanie biegu kwestii propagowania zagadnienia edukacji policyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zorganizowanie w dniu 22 lutego br. konferencji, na którą zaproszona została kadra kierownicza oraz nauczycielska ponadgimnazjalnych placówek edukacyjnych, w których funkcjonują klasy mundurowe, oraz przedstawiciele komend miejskich/powiatowych Policji odpowiedzialnych za realizację zdań dotyczących  wdrażania  programu we szkołach oraz współpracy z placówkami edukacyjnymi. W roli ekspertów wystąpili współtwórcy programu z Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele KWP w Bydgoszczy i jednej z podległych jej  jednostek. Jako gospodarz konferencji obecny był Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, insp. Mirosław Elszkowski.  Wśród gości nie mogło zabraknąć Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika, który z ramienia pełnionej funkcji zajął stanowisko w kwestii przedmiotowego zagadnienia. Podkreślił on m. in. aspekt edukacyjny zastosowań wdrożonych  w funkcjonujących już klasach policyjnych naszego województwa, skutkujący widoczną poprawą efektów wychowawczych w postaci większego zdyscyplinowania i obowiązkowości uczniów.

Pierwszy z prelegentów konferencji, nadkom. Marcin Zmudziński z Sekcji Doboru Wydziału Kadr  i Szkolenia, zaprezentował  szczegółowo kolejne etapy procedury postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów do służby w Policji.  Zagadnienie zostało rozwinięte przez  podinsp. Beatę Wieczorek z Sekcji Psychologów, która z kolei  nakreśliła portret osobowościowy i intelektualny kandydata do służby w formacji. Po wystąpieniach przedstawicieli KWP w Bydgoszczy głos zabrał wychowawca klasy policyjnej z  Zespołu Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy, Mirosław Jarosz, który przedstawił praktyczne aspekty funkcjonowania klasy o profilu policyjnym oraz  współpracy z jednostką Policji,  a także osiągnięcia  wychowanków klasy policyjnej z tej placówki edukacyjnej.

Kolejny prelegent, którym był kom. Artur Duszak -  Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego w Gabinecie Komendanta Głównego Policji (GKGP), przejrzyście nakreślił cele programu, tj. ukierunkowanie na pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego do służby, propagowanie etosu służby oraz  pomoc adeptom w zrozumieniu  jej specyfiki, co ma docelowo urealnić oczekiwania przyszłych kandydatów na policjantów i jednocześnie wzmocnić ich motywację przystąpienia do formacji. Zaznaczył, iż program zawiera elementy strzelectwa czy kryminalistyki, jednakże nie czyni z nich atrybutów kluczowych – jego zadaniem jest zainteresowanie uczniów profilem policyjnym klasy jako takim oraz przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego.

Z kolei nadkom. Zbigniew Bartosiak – p. o. Dyrektora Biura Tradycji i Historii Policji GKGP podkreślał praktyczny wymiar założeń programowych, tj. zaangażowanie młodych ludzi w działania profilaktyczne Policji, kierowanie ich aktywności w użytecznych społecznie celach, kreowanie właściwych postaw, nabywanie cennych umiejętności funkcjonowania w grupie, działanie na rzecz innych ludzi  poprzez wyrabianie  wrażliwości społecznej. Padło także stwierdzenie, iż to nie tylko znajomość prawa, ale etyka czyni daną osobę policjantem, który winien dogłębnie rozumieć powagę i godność noszonego munduru.  Świadomość tego z kolei młody człowiek powinien posiąść już będąc wychowankiem klasy policyjnej, a nie dopiero w szkole Policji.   W tym właśnie  zadaniu ma im  pomóc nowy  program edukacji  policyjnej. Zawiera on także elementy wiedzy praktycznej, jak zasady udzielania pomocy przedmedycznej  techniki samoobrony, cementy musztry, co ma za zadanie uatrakcyjnić zajęcia i dać uczniom  przedsmak tego, co czeka ich jako przyszłych policjantów.  Na te właśnie nowe aspekty programu zwrócił uwagę sierż. Aleksander Pradun - były wychowanek tzw. klasy policyjnej, a obecnie policjant KMP we Włocławku, który podzielił się ze słuchaczami swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z nauką w klasie o profilu mundurowym.

Na zakończenie głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, insp. Mirosław Elszkowski, który podsumował konferencję konkluzją na temat istoty zawodu policjanta – wg niego podstawową kwestią jest wewnętrzna wola i potrzeba bycia człowiekiem etycznym i honorowym, służby  na rzecz innych, a te właśnie cechy program edukacji policyjnej ma za zadanie wydobyć z młodych ludzi oraz ugruntować.

Pozostaje nam tylko wierzyć, iż program edukacji policyjnej wydobędzie z młodych ludzi wszystko, co w nich najlepsze, aby stać się godnymi  i sprostać wymogom zawodu funkcjonariusza Policji, a aspekt ten zmotywuje kadrę kierowniczą placówek edukacyjnych woj. kujawsko-pomorskiego do utrzymywania istniejących oraz tworzenia nowych klas o przedmiotowym profilu, z uwagi na jego dalekosiężne pozytywne efekty wychowawcze.

 

Autor: Joanna Napiórkowska Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
  • Edukacja policyjna 2016, czyli promowanie zawodu policjanta
  • Edukacja policyjna 2016, czyli promowanie zawodu policjanta
  • Edukacja policyjna 2016, czyli promowanie zawodu policjanta
  • Edukacja policyjna 2016, czyli promowanie zawodu policjanta

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.