FUNDUSZE UNIJNE

Starszy Specjalista:
Izabela Adamczak-Garstecka
tel. (52) 525 52 30
Specjalista:
Jagoda Meller
tel. (52) 525 52 28
Specjalista:
Joanna Benedict
tel. (52) 525 52 27

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy zajmuje się pozyskiwaniem środków pozabudżetowych dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

Termomodernizacja budynku przy ul Chodkiewicza 32 na potrzeby Komendy Miejskiej w Bydgoszczy

Data publikacji 24.04.2017

W dniu 12 kwietnia 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul Chodkiewicza 32 na potrzeby Komendy Miejskiej w Bydgoszczy".

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku. Projekt przewiduje wykonanie prac 
w zakresie:

  1. docieplenia ścian zewnętrznych
  2. nadbudowy niskiej cz. budynku oraz docieplenia stropodachu i dachu, 
  3. docieplenia podłogi na gruncie
  4. wymiany instalacji odgromowej 
  5. wymiany stolarki okiennej, i drzwiowej.
  6. modernizacji instalacji c.o., c.w.u i wentylacji
  7. modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 837 276 zł, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 7 587 154,58 zł. Na realizację zadania KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 6 449 081,39 zł z Funduszu Spójności, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na IV kw. 2017 r. a ich zakończenie na grudzień 2019 r.

 

Autor: Joanna Benedict Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski