Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006

Policja – aktywny beneficjent i partner samorządu lokalnego w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych

Data publikacji 18.09.2015


logo ue

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

logo popt


Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy jest uczestnikiem projektu pn. ”Policja – aktywny beneficjent i partner samorządu lokalnego w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych”. Projekt ten jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Informacji Europejskiej ze środków Unii Europejskiej w ramach II Konkursu Dotacji dla Organizacji Pozarządowych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i zakłada rozpowszechnienie na terenie całego kraju wypracowanych, dobrych praktyk wdrażania funduszy strukturalnych przez Policję oraz samorządy lokalne współpracujące z Policją przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych.
Projekt objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 1. TYTUŁ: „Policja- aktywny beneficjent i partner samorządu lokalnego w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych”.

 2. CEL PROJEKTU: rozpowszechnienie na terenie całego kraju wypracowanych, dobrych praktyk wdrażania funduszy strukturalnych przez Policję oraz samorządy lokalne współpracujące z Policją przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych a w szczególności:

  • Upowszechnienie wiedzy na temat funduszy strukturalnych, z których może skorzystać Policja samodzielnie oraz we współpracy z samorządem lokalnym

  • Wypromowanie ciekawych i innowacyjnych projektów zrealizowanych samodzielnie przez Policję i przy współpracy z samorządem lokalnym

  • Promocja projektów aktualnie realizowanych przez Policję

  • Stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy beneficjentami funduszy strukturalnych a potencjalnymi odbiorcami pomocy unijnej

  • Promocja działań polskiej policji i samorządu lokalnego wśród partnerów zagranicznych

 3. DLACZEGO POLICJA? Dlatego, że o pozyskiwaniu funduszy strukturalnych najczęściej mówi się w kontekście samorządu lokalnego, którego jednostki są największą grupą odbiorców pomocy strukturalnej w Polsce. Do nich kierowane są najczęściej działania informacyjne i edukacyjne. Zadania i charakter wykonywanej przez Policję pracy, jej struktura powodują, iż bardzo często nie postrzega się Policji jako partnera w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych. W powszechnie dostępnych materiałach informacyjnych skierowanych do samorządów trudno jest znaleźć informacje o tym, jakie administracja lokalna ma możliwości współpracy lub jakie działania powinna podjąć, aby wspólnie z Policją pozyskiwać środki z UE. Znaczenie działań Policji dla powodzenia realizacji większości celów polityki spójności w Polsce, uwzględnionych w NPR, oddaje stwierdzenie, zawarte w jednym z komunikatorów Komisji Europejskiej z 2000 roku dla Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego: „Bezpieczeństwo publiczne oraz powszechny szacunek dla prawa to podstawowe warunki rozwoju społecznego i gospodarczego” Każde działanie, inwestycja, która chociaż w najmniejszym stopniu poprawia skuteczność działań Policji, wpływa na poprawę bezpieczeństwa tak mieszkańców jak i inwestorów. Obszary bezpieczne to tereny atrakcyjne dla inwestycji społecznych i gospodarczych.

 4. METODY REALIZACJI: Zakładany projekt jest dwuetapowy:

  • I etap - wydanie broszury informacyjnej zawierającej opisy projektów zrealizowanych przez Policję i samorządy lokalne w całej Polsce. Oprócz tego, że wydawnictwo będzie miało charakter promocyjny to będzie służyło także jako materiał edukacyjny dla jednostek Policji i samorządów, które chcą nawiązać współpracę przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych.

  • II etap – międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt – spotkanie w Poznaniu, na którym zostaną omówione najciekawsze projekty zaprezentowane w publikacji. Planowany jest udział w konferencji także partnerów zagranicznych zarówno przedstawicieli Policji jak i przedstawicieli środowisk samorządowych.

 1. SPODZIEWANE EFEKTY PROJEKTU to przede wszystkim:

  • Podniesienie wiedzy odbiorców projektu, czyli Policji i lokalnej administracji samorządowej na temat możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych

  • Wypromowanie najlepszych projektów zrealizowanych przez Policję

  • Wskazanie administracji samorządowej Policji jako partnera w pozyskiwaniu środków strukturalnych

  • Wskazanie Policji samorządu lokalnego jako naturalnego partnera w pozyskiwaniu funduszy

  • Podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat projektów realizowanych przez służby użyteczności publicznej, w tym przez Policję ze środków funduszy strukturalnych – dzięki promocji projektu w mediach, internecie oraz publikacji dostępnej w bibliotekach

  • Wzrost zainteresowania dostępnością funduszy dla Policji w latach 2007-2013.

 2. TERMIN REALIZACJI: 01 maja 2006 do 31 grudnia 2006 r


[publikacja A.Z.]