Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Głównym celem utworzonego Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest realizacja przedsięwzięć zmniejszających różnice ekonomiczne i społeczne.

Głównym celem utworzonego przez państwa-darczyńców (Islandię, Liechtenstein, Norwegię) Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto, realizacja przedsięwzięć ma służyć zacieśnieniu współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami. Wsparcie Mechanizmu Finansowego EOG koncentruje się na sześciu obszarach priorytetowych:

  1. ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,
  2. promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,
  3. ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,
  4. rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,
  5. opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
  6. badania naukowe.
Autor:
Publikacja: