Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Budynek E KMP we Włocławku przejdzie termomodernizację

2 marca 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku E Komendy Miejskiej Policji we Włocławku".

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa wykorzystania energii pierwotnej i efektywności energetycznej budynku. Projekt przewiduje wykonanie prac dociepleniowych, remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, modernizację systemu wentylacji oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne, co pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie zużycia energii końcowej, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej i cieplnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 607 158 zł, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 3 007 884 zł. Na realizację zadania KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 556 701,40 zł z Funduszu Spójności, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na IV kw. 2017 r. a ich zakończenie na grudzień 2018 r.

Publikacja: st. post. Szymon Tworowski