Warsztaty i Konferencje

Seminarium pt. Przeciwdziałanie przemocy – praktyka w Polsce i Europie

Data publikacji 18.09.2015

W dniach 20-21 listopada 2008 roku przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z Zespołu ds. Funduszy Europejskich i Wydziału Prewencji uczestniczyli w międzynarodowym seminarium pn. „Przeciwdziałanie przemocy – praktyka w Polsce i Europie”.

W dniach 20-21 listopada 2008 roku przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z Zespołu ds. Funduszy Europejskich i Wydziału Prewencji uczestniczyli w międzynarodowym seminarium pn. „Przeciwdziałanie przemocy – praktyka w Polsce i Europie”. Spotkanie zostało zorganizowane przez MSWiA i KGP w ramach wdrażania w Polsce Programu szczegółowego UE na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka na lata 2007-2013 – DAPHNE III w Warszawie.

Program ten umożliwia m.in. jednostkom Policji aplikowanie o środki na realizację przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i walkę ze wszystkimi formami przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet występującymi w sferze publicznej i prywatnej (w tym m.in. z seksualnym wykorzystywaniem i handlem ludźmi, przemocą w szkole i przemocą w rodzinie) poprzez stosowanie środków profilaktycznych oraz zapewnienie wsparcia i ochrony ofiarom i grupom ryzyka w ramach inicjatyw ponadnarodowych.

Podczas warsztatów prowadzonych przez Panią Marilenę Raouna - koordynatora Programu Daphne z ramienia Komisji Europejskiej omówiono ścieżkę formułowania projektu, sposoby tworzenia planu działania i identyfikacji grup docelowych, kwestie etyczne planowanych działań, sposoby przygotowywania budżetu projektu, narzędzia monitoringu i ewaluacji oraz kryteria oceny wniosków w ramach programu Daphne III.

Seminarium było doskonałą okazją do nawiązania pierwszych kontaktów roboczych z przedstawicielami instytucji publicznych, ośrodków naukowych i Policji państw uczestniczących we wdrażaniu projektów Daphne.

Izabela Adamczak-Garstecka
Zespół ds. Funduszy Europejskich
Komenda Wojewódzka Policji
w Bydgoszczy