Konferencja pt. „Edukacja Policjantów a Technologie Informacyjne”. - Policja Kujawsko-Pomorska

Konferencja pt. „Edukacja Policjantów a Technologie Informacyjne”.

Policja Kujawsko-Pomorska

Konferencja pt. „Edukacja Policjantów a Technologie Informacyjne”.

Data publikacji 18.09.2015

W dniach 17-19 października odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Edukacja policjantów a technologie informacyjne”, organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Logo
 

 

KonferencjaW dniach 17-19 października odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Edukacja policjantów a technologie informacyjne”, organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W konferencji w Legionowie wzięli udział pracownicy szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji, szkoleniowcy z komend wojewódzkich policji, przedstawiciele MSWiA i Komendy Głównej Policji, pracownicy dydaktyczni szkół straży granicznej i straży pożarnej oraz wykładowcy szkół wyższych.

Przedstawiciele świata nauki w swoich wystąpieniach skupili się głównie na teoretycznych zagadnieniach związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu. Na praktyczne aspekty wykorzystania technologii informacyjnych w pracy laboratoriów kryminalistycznych zwrócił uwagę uczestników konferencji prof. Witold Malina z Politechniki Gdańskiej. Przybliżył on słuchaczom metody biometrii, czyli identyfikacji ludzi na podstawie cech fizjologicznych tj. odciski palców, twarzy, oraz behawioralnych np. na podstawie głosu, dynamiki podpisu, sposobu poruszania się. Ciekawe narzędzie, mogące wspomóc pracę Policji, przedstawił także mgr Artur Ryguła z Politechniki Śląskiej. Zaprezentował on program służący do analizy zachowań kierowcy na drodze. Natomiast prof. Andrzej Mitas z Uniwersytetu Śląskiego pokazał uczestnikom konferencji przygotowany wraz z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie projekt multimedialny, wykorzystywany przez policjantów w profilaktyce narkomanii. Konferencja

Oprócz eksploatacji nowoczesnego oprogramowania i specjalistycznego sprzętu w codziennej policyjnej pracy, wiele czasu poświęcono na dyskusje nad kształceniem na odległość. O tym, że e-learning jest doskonałą formą szkolenia i doskonalenia zawodowego przekonali uczestników konferencji pracownicy Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (PUW) i zagraniczni goście. PUW jest wspólnym przedsięwzięciem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwsze studia on-line uruchomił w październiku 2002 na dwóch kierunkach: zarządzanie i marketing oraz informatyka. Rok później rozpoczęły się zajęcia na politologii oraz pielęgniarstwie. O popularności tej formy kształcenia świadczy fakt, iż od początku istnienia PUW ponad 4500 osób wzięło udział w co najmniej jednym kursie on-line.

Kursy e-learning wykorzystywane są także w kształceniu zawodowym policjantów na całym świecie. O organizacji tego typu szkoleń, podczas konferencji w Legionowie, opowiadali uczestnicy realizowanego przez KWP w Bydgoszczy ze środków europejskiego programu Leonardo da Vinci projektu pt. "E-learnig w europejskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego Policji". W ramach przedsięwzięcia, 50-ciu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji reprezentujących wszystkie komendy wojewódzkie, Komendę Główną oraz szkoły policji odbyło tygodniowe staże w Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Turcji, gdzie zapoznano ich z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego Policji przy wykorzystaniu internetu i intranetu.

O wykorzystaniu wirtualnego nauczania w swoich formacjach opowiadali także zagraniczni goście: Rolandas Sleinius ze Szkoły Policji w Kłajpedzie, Gianfranco Carozza z włoskiej Guardia di Finanza, Dieter Sheday i Thomas Prohl ze Szkoły Policji w Hamburgu. Podczas konferencji można było się przekonać, że choć każde państwo wybiera odmienny system wirtualnych szkoleń, nie ma wątpliwości, że e-kursy to przyszłość w policyjnej edukacji.

O doświadczeniach polskiej policji z zakresu e-learningu opowiadał nadkom. Wojciech Anielski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Obecny stan prac nad wdrożeniem systemu wirtualnego nauczania przedstawił uczestnikom konferencji Pan Michał Kozera z Komendy Głównej Policji. Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce szkolenia e-learningowe będą dostępne również dla polskich policjantów.

post. Magdalena Jadczak
 

 
 
publikacja: Sławomir Ruge
KWP w Bydgoszczy
administrator www