Archiwum aktualności za 2013 rok

Policja Kujawsko-Pomorska

Szkolenia dla policjantów z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Data publikacji 18.09.2015

W polskim systemie przeciwdziałania alkoholizmowi od wielu lat funkcjonują, mające społeczny charakter, gminne lub miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Ich zadaniem jest inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, które należą do zadań własnych gmin.

W polskim systemie przeciwdziałania alkoholizmowi od wielu lat funkcjonują, mające społeczny charakter, gminne lub miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Ich zadaniem jest inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, które należą do zadań własnych gmin.
W województwie kujawsko-pomorskim w większości gmin (około 85 %) w skład komisji rozwiązywania problemów alkoholowych powołani zostali policjanci. Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy wspólnie z Biurem Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zorganizował w dniach 8-9 kwietnia 2013 roku kolejną edycję szkolenia pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej” dla policjantów biorących udział w pracach komisji. Odbyło się ono w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Urzędu Marszałkowskiego „Daglezja” w Przysieku koło Torunia.

W zakres tematyczny tego szkolenia wchodziły takie zagadnienia jak:
  • Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • Zakres zadań poszczególnych członków komisji reprezentujących różne instytucje ze szczególnym uwzględnieniem zadań policjantów;
  • Podstawy prawne udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenia kontroli miejsc sprzedaży napojów alkoholowych;
  • Prawne aspekty interwencji wobec osób z problemem alkoholowym oraz interwencji związanych z przemocą w rodzinie;
  • Diagnoza problemów, zasobów i potrzeb w środowisku lokalnym, formułowanie wniosków i rekomendacji;
  • Konstruowanie projektów i programów odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności,
Współpraca interdyscyplinarna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
Zajęcia prowadzili: Elżbieta Rachowska Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS, Agnieszka Czerkawska i Kama Dąbrowska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz podkom. Marek Kolinski z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy.
W tej edycji szkolenia wzięła udział ponad 30 osobowa grupa policjantów. Po zakończeniu ostatniej edycji szkolenia, która obędzie się w maju br. przeszkoleni zostaną wszyscy policjanci naszego województwa, pracujący w komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych.asp. szt. Tomasz Trybuszewski
Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy