STOP PRZEMOCY W RODZINIE - informator - Policja radzi - Policja Kujawsko-Pomorska

Policja radzi

Policja Kujawsko-Pomorska

STOP PRZEMOCY W RODZINIE - informator

W dniu 29 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Został on dostosowany do obowiązujących przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także nałożył nowe zadania do realizacji zarówno na szczeblu administracji rządowej jak i samorządowej.

 

 

 

W dniu 29 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Został on dostosowany do obowiązujących przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także nałożył nowe zadania do realizacji zarówno na szczeblu administracji rządowej jak i samorządowej.

Jako priorytet wskazane zostały do realizacji cztery obszary:
  1. Profilaktyka i edukacja społeczna.
  2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
  3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
  4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W każdym z obszarów wskazano kierunki i rodzaje działań do realizacji, a także zostali wyznaczeni realizatorzy, w tym również Policja.
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w woj. kujawsko-pomorskim
Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego w woj. kujawsko-pomorskim
Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w woj. kujawsko-pomorskim
Wykaz koordynatorów procedury „Niebieskie Karty” w komendach miejskich
i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego
Wykaz osób nadzorujących realizację procedury „Niebieskie Karty” w komendach miejskich i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego
Zespoły interdyscyplinarne na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb

OŚRODKI POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Ośrodki Pokrzywdzonych Przestępstwem
Treść informacji - Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM
- PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 


Wykaz placówek w których realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (zakres świadczonej pomocy)

 

 
Autor: st. asp. Adam Kumkowski Specjalista Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski