Przeciwdziałanie znęcaniu się nad zwierzętami - Policja Kujawsko-Pomorska

Przeciwdziałanie znęcaniu się nad zwierzętami

Policja Kujawsko-Pomorska

Przeciwdziałanie znęcaniu się nad zwierzętami

W ostatnim czasie Policja coraz częściej otrzymuje sygnały dotyczące znęcania się nad zwierzętami.

W ostatnim czasie Policja coraz częściej otrzymuje sygnały dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Okres letni to czas wypoczynku, podczas którego udomowione zwierze może „przeszkadzać” jeśli planujemy wyjazd na wakacje. Nie wiadomo co zrobić w tej sytuacji? Dla ludzi, dla których zwierze okazało się przedmiotem jednym z drastycznych sposobów na pozbycie się go jest wywóz do lasu i przywiązanie do drzewa i pozostawienie bez jedzenia i bez picia, bądź też wrzucenie w worku do wody. Jakże brutalne, ale prawdziwe…

Wielu ludziom te metody nie sprawiają problemu, nigdy nie pomyślą, że zadają ból i cierpienie. Jest to dla nich bardzo proste i skuteczne. Ale czy kiedykolwiek zastanowili się nad faktem, że wszystko to obserwują ich dzieci. Mówimy o przeciwdziałaniu przemocy, o pomaganiu słabszym, walce z agresją. Jednak czy my dorośli zastanawiamy się nad tym jaki przykład dajemy dzieciom. Dziecko intuicyjnie wyczuwa, co jest dobre, a co złe. Codzienna gonitwa powoduje, że nie znajdujemy czasu aby zastanowić się nad tym co czuło dziecko po powrocie z wakacji kiedy jego ulubieńca nie było w domu.

Może poniższy przykład uświadomi nam do jakich zachowań zdolni są ludzie: Pewien 33-letni mężczyzna, przygarnął do siebie psa i przywiązał go łańcuchem do budy. Pewnego dnia ten człowiek w stanie nietrzeźwym, podszedł do psa, który wyczuł alkohol i ugryzł go. Mężczyzna zdenerwował się, przywiązał psa do tyłu samochodu i przejechał odcinek ok.2-4 km z prędkością 100km/h. Sąsiedzi natychmiast powiadomili policje, lecz psa nie dało się już uratować. Są też ,,lżejsze formy” znęcania się nad zwierzętami, takie jak: głodzenie, zły przewóz, gnębienie psychiczne i fizyczne.

Przepisy regulujące prawa zwierząt oraz sankcje karne w zakresie znęcania się nad zwierzętami reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Kary za znęcanie się nad zwierzętami są różne i tu odnieść możemy się do art. 35 ustawy:

Art. 35
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4, albo znęca się nad nim w sposób określony w art. 6 ust. 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa ze szczególnych okrucieństwem,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może orzec przepadek zwierzęcia, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek zwierzęcia
- jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2.500 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.


Wartym przytoczenia jest art. 6 powyższego aktu prawnego:

Art. 6. 1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione.

2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu,

2) doświadczenia na zwierzętach powodujące cierpienie, przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy,

3) umyślne używanie do pracy lub w celach sportowych albo rozrywkowych zwierząt chorych, w tym rannych lub kulawych, albo zmuszanie ich do czynności mogących spowodować ból,

4) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,

5) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nie odpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu,

6)transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres,

7) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,

8) dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec,

9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,

10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,

11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,

12) stosowanie okrutnych metod w chowie i hodowli zwierząt,

13) przeprowadzanie na zwierzętach testów środków higienicznych i kosmetycznych powodujących cierpienie, jeżeli znane są odpowiednie metody alternatywne.

Może warto też pamiętać, że pomaganie zwierzakom to nie tylko korzyść dla nich samych. Jak wynika z medycznych raportów, zwierzęta przyspieszają rozwój dzieci, zmniejszają poczucie samotności osób starszych, są opiekunami, przewodnikami, terapeutami, pocieszycielami, przyjaciółmi. Warto o tym pamiętać.
Wszystkie istoty zdolne do doznawania cierpienia lub przyjemności mają prawo, aby oczekiwać od wszystkich moralnie odpowiedzialnych istot, by powstrzymały się od zadawania im cierpień.
Poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta.

asp. Joanna Dunisławska
Wydział Prewencji
KWP w Bydgoszczy
Autor:
Publikacja: