Aktualności WZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy

Policja Kujawsko-Pomorska

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY „POLICJA 2015”

Data publikacji 02.05.2018

TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ PRZEZ WOJEWÓDZKĄ KOMISJĘ W BYDGOSZCZY ds. FUNDUSZU PREWENCYJNEGO UTWORZONEGO W RAMACH PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO „POLICJA 2015”

1. Na podstawie §13 ust. 5 Regulaminu Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2015” na podstawie umowy prewencyjnej z dnia 27 września 2016 roku niniejszy „Tryb i zasady przyznawania pomocy finansowej przez Wojewódzką Komisję w Bydgoszczy ds. funduszu prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2015” są integralnie związane z Regulaminem Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2015” i umową prewencyjną z dnia 27 września 2016 r.

2. W celu uszczegółowienia trybu i zasad przyznawania pomocy finansowej przez Wojewódzką Komisję w Bydgoszczy ds. Funduszu prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2015” wprowadza się co następuje:

1) Przez szczególnie uzasadnione, nadzwyczajne przypadki dla policjantów i pracowników Policji poszkodowanych wskutek indywidualnych zdarzeń losowych, o których mowa  w §5 pkt 3 należy rozumieć: katastrofy, klęski żywiołowe itp.

2) Przez osobę uprawnioną do złożenia wniosku lub, w której imieniu wniosek został złożony należy rozumieć osobę ubezpieczoną w ramach grupowego ubezpieczenia na życie „Policja 2015”.

3) Przez osobę uprawnioną do uzyskania pomocy z ww. Funduszu należy rozumieć funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich współmałżonków i dorosłe nie uczące się dzieci ubezpieczone na życie w ww. programie ubezpieczeniowym a także małoletnie lub dorosłe, uczące się dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy ubezpieczone na życie lub w innych pakietach (NNW, medyczny) w ww. programie.

4) Przy składaniu wniosków osoby uprawnione bezwzględnie winny dołączyć dodatkowo oryginały faktur, rachunków imiennych na poniesione koszty leczenia lub związanych ze zdarzeniami losowymi oraz kopie dokumentacji medycznej potwierdzającej i diagnozującej stan zdrowia, recept lub informacji lekarskich o zastosowanych lekach lub dokumentacji potwierdzającej zdarzenie losowe, których dotyczą ww. faktury lub rachunki.

5) Przy rozpatrywaniu wniosków, zgodnie z ww. umową prewencyjną  nie będą uwzględniane faktury i rachunki za następujące przypadki:

 • zakup środków i leków antykoncepcyjnych (chyba, że służą do leczenia poważnej choroby, co wymaga udokumentowania);
 • protez i usług stomatologicznych i ortodontycznych dla celów estetycznych;
 • zabiegów nadpotliwości;
 • dopłat do pokoju w sanatorium;
 • kropli do nosa;
 • wizyt lekarskich bez określenia jakiej specjalizacji dotyczą oraz usług lekarskich, stomatologicznych, ortodontycznych bez opisu czego dotyczyły;
 • kosmetyków jeśli nie służą leczeniu;
 • oprawki okularów korekcyjnych (faktura winna uwzględniać cenę oprawki);
 • termoforów;
 • odżywek, mleka dla dzieci nie wynikających z choroby dziecka;
 • suplementów diety i żywności nie wynikających ze stanu chorobowego;
 • przesyłek kurierskich.

6) Przyznana pomoc finansowa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

7) W przypadku wystąpienia u osoby uprawnionej choroby długotrwałej istnieje możliwość zaniechania potrącenia podatku dochodowego w części pomocy finansowej na poniesione koszty dotyczącej takiego schorzenia, na podstawie art. 21 pkt. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012r, poz. 361 ze zm.) po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

8) W przypadku, gdy wnioskodawcą jest członek Komisji lub osoba mu bliska następuje wyłączenie tego członka Komisji z rozpatrywania takiego wniosku, co znajduje miejsce w protokole posiedzenia.

9) Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Funduszu oraz niniejszym „Trybem i zasadami przyznawania pomocy”, w którym wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, i udostępnienie PZU Życie SA danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w dokumentacji księgowej i medycznej, przekazanej Komisji .

10) Komisja rozpatrując wnioski opiera się na następujących kryteriach:

 • stan zdrowia osoby uprawnionej do pomocy;
 • powaga zdarzenia losowego;
 • rzetelność udokumentowania wniosku;
 • dochód na członka rodziny;
 • częstotliwość składania wniosków.  

11) Złożenie wniosku może nastąpić raz na 12 miesięcy.

12) W przypadkach szczególnych, określonych Regulaminem istnieje możliwość złożenia wniosku z pominięciem zapisu pkt. 11.

13) Komisja nie uwzględnia dokumentacji księgowej starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku oraz faktur / rachunków imiennych za koszty dojazdów poza przypadkami szczególnymi. Nie będą uwzględniane paragony.

14) Faktury / rachunki imienne, na podstawie których wnioskodawca zwraca się o pomoc finansową nie mogą być podstawą do wnioskowania o pomoc finansową z innego źródła. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy, przewodniczący Komisji zwraca się do nadawcy o uzupełnienie wniosku lub usunięcie braków.

4. Treść Regulaminu Funduszu, „Tryb i zasady przyznawania pomocy przez Wojewódzką Komisje w Bydgoszczy” oraz wzór wniosku o pomoc z Funduszu a także ww. wzór oświadczenia będą dostępne na stronach internetowych związków zawodowych Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego i KWP w Bydgoszczy.

Bydgoszcz, dnia 24.04.2018 r.

Autor: Zbigniew Szmigiero
Publikacja: Piotr Pawlaczyk