SZPiFP-40-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-40-20

Data publikacji 30.04.2020

Remont II piętra Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Ofertę w postaci elekronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/341146  

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska