SZPiFP-46-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-46-20

Data publikacji 08.05.2020

Dzierżawa krajowego łącza sieci ETH L2 dla Posterunku Policji w Sadkach

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1)  w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/343548

Publikacja: Marta Zagrodnik