SZPiFP-42-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-42-20

Data publikacji 11.05.2020

Remont XI i V piętra w budynku A oraz Zaplecza Kynologicznego w KMP we Włocławku przy ul. Okrężnej 25

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem niważności:

1) w formie pismenej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adre Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/344183

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska