SZPiFP-83-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-83-20

Data publikacji 22.07.2020

Dzierżawa cyfrowego łącza w technologii Ethernet L2 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/365572

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik