SZPiFP-88-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-88-20

Data publikacji 24.07.2020

Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie czterech kompletnych nowych siłowni telekomunikacyjnych wraz z liniami baterii akumulatorów w nowo wyremontowanych budynkach KPP w Inowrocławiu, KP Toruń-Rubinkowo oraz budynkach KPP w Brodnicy i KPP w Golubiu-Dobrzyniu

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/366324

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik