SZPiFP-89-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-89-20

Data publikacji 28.07.2020

Dostawa środków czystości

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, w związku z czym  oferty składają Wykonawcy zaproszeni przez Zamawiającego do składania ofert  zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych na zasadach określonych w załączonej do zaproszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1)  w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ 

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez  Platformę Zakupową pod adresem http://platformazakupowa.pl/transakcja/366711

Autor: Marlena Dąbek
Publikacja: Marlena Dąbek