SZPiFP-114-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-114-20

Data publikacji 28.09.2020

Usługa przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i napraw urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcostop

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1)  w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/380981

Autor: Marlena Dąbek
Publikacja: Marlena Dąbek