SZPiFP-115-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-115-20

Data publikacji 28.09.2020

Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/381059

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik