SZPiFP-54-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-54-20

Data publikacji 25.05.2020

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1)  w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/349398 

 

Publikacja: Marta Zagrodnik