SZPiFP-43-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-43-20

Data publikacji 28.05.2020

Wywóz nieczystości stałych z siedzib jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1)  w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/351206

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska