SZPiFP-63-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-63-20

Data publikacji 15.06.2020

Wywóz nieczystości stałych z siedzib jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego.

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważnośc:

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/356110