SZPiFP-72-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-72-20

Data publikacji 23.06.2020

Remont pomieszczeń Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście ul. PCK 2

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podadny w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/358227

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska