SZPiFP-67-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-67-20

Data publikacji 26.06.2020

Zaprojektowanie i budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej do LPR w Osielsku

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektornicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektornicznym.

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie pooprzez Platforme pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/359389