SZPiFP-92-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-92-20

Data publikacji 03.08.2020

Wywóz nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Strzelnie

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifkowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłacznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/367967