SZPiFP-97-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-97-20

Data publikacji 17.08.2020

Remont w garnizonie kujawsko-pomorskim

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

 

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres  Zamawiająego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/370702