SZPiFP-117-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-117-20

Data publikacji 06.10.2020

Dzierżawa krajowego łącza sieci ETH L2 dla Posterunku Policji w Grucie

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/383566

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik