SZPiFP-128-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-128-20

Data publikacji 10.11.2020

Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim – przystosowanie obiektów - Stary Brześć 23, dz. nr ew. 48/2

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Patformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/395006

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska