SZPiFP-131-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-131-20

Data publikacji 16.11.2020

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Komisariat Policji w Janowcu Wielkopolskim – rozbudowa i przebudowa siedziby przy ul. Szkolnej 7

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elekronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/396413

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska