SZPiFP-141-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-141-20

Data publikacji 22.12.2020

Dzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności:

1)  w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/409825

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik