SZPiFP-4-21 - Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-4-21

Data publikacji 26.03.2021

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i innych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumety zamóweinia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/440255

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik