SZPiFP-7-21 - Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-7-21

Data publikacji 30.03.2021

Dostawa testów i pakietów

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania  oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/441427

 

 

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska