SZPiFP-5-21 - Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-5-21

Data publikacji 12.04.2021

Usługa dzierżawy włókna światłowodowego „ciemnego” dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/444984

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik