Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-70-21

Data publikacji 03.11.2021

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek Policji w województwie kujawsko-pomorskim.

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektornicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/530747

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony