Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-84-21

Data publikacji 24.12.2021

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz  stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/556569

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony