Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-47-22

Data publikacji 29.04.2022

Dostawa średniozmineralizowanej naturalnej wody gazowanej i niegazowanej

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz  stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/607289

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony