Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-48-22

Data publikacji 29.04.2022

Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich oraz zapewnienie sali na potrzeby realizacji szkolenia dla funkcjonariuszy Policji województwa kujawsko-pomorskiego

 

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz  stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/607368

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony