Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-52-22

Data publikacji 13.05.2022

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Remont pomieszczeń dla zapewnienia miejsca do stacjonowania Oddziału Prewencji Policji w zakresie III piętra w budynku A oraz Łącznika AB (piwnica, parter I piętro) na terenie KMP we Włocławku przy ul. Okrężnej 25

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/612446

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony