Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-53-22

Data publikacji 13.05.2022

Remont pomieszczeń parteru i piwnic budynku C oraz pomieszczenia w budynku A na parterze w KWP w Bydgoszczy.

Niniejsza strona jest stroną prowadzone postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumnety zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu skłąda się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub  w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/612660

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony