Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-75-22

Data publikacji 22.06.2022

Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich oraz zapewnienie sali na potrzeby realizacji szkolenia dla funkcjonariuszy Policji województwa kujawsko-pomorskiego

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącnzie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/630210

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony