Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-77-22

Data publikacji 23.06.2022

Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu substancji wybuchowych dla funkcjonariuszy Policji województwa kujawsko-pomorskiego

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówieia. 

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu skłąda się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/630925

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony