Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-81-22

Data publikacji 28.06.2022

Dostawa sprzętu teleinformatycznego – sieciowego

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówieia. 

Ofertę w niniejszym postępowaniu skłąda się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/632557

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony