Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-122-22

Data publikacji 26.10.2022

Dostawa energii elektrycznej do jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśniena treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektrycznym wyłącznie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/681630

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony