Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-127-22

Data publikacji 26.10.2022

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „KMP we Włocławku – dostosowanie pomieszczeń dla zapewnienia miejsca do stacjonowania Oddziału Prewencji Policji w nowej strukturze"

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśneinia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym wyłącnzie przez Plafformę : https://platformazakupowa.pl/transakcja/681994

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony