Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-130-22

Data publikacji 14.11.2022

Usługa przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i napraw urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu oraz usługa przeglądu technicznego, adiustacji i napraw urządzeń do pomiaru zawartości substancji narkotykowych

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektornicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/689524

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony