Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-136-22

Data publikacji 13.12.2022

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego tj. dla KPP we Włocławku oraz dla KPP w Brodnicy

 

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postęowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumentu zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobostym wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/704818

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony