Dostosowanie jednostek terenowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego do elektronicznego obiegu dokumentów” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie jednostek terenowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego do elektronicznego obiegu dokumentów” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data publikacji 18.09.2015

Dzisiaj (12.12.2013r.) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie jednostek terenowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego do elektronicznego obiegu dokumentów” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4, Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P).

Dzisiaj (12.12.2013r.) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie jednostek terenowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego do elektronicznego obiegu dokumentów” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4, Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P).

Całkowity koszt wdrożenia projektu wynosi: 6.200.000 zł, z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.650.000 zł.

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie w realizacji usług publicznych w Kujawsko-Pomorskiej Policji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Do ogólnych celów projektu należą: poprawa wizerunku Policji, podniesienie jakości usług i przyśpieszenie realizacji procedur administracyjnych w Policji oraz poprawa komunikacji Policji ze społeczeństwem.

W ramach planowanego zadania zostanie dokonana unifikacja policyjnych systemów obiegu korespondencji poprzez wdrożenie informatycznego narzędzia integrującego wykorzystywany w KWP w Bydgoszczy system elektronicznego obiegu dokumentów e-Dok z eksploatowanym w Policji systemem poczty elektronicznej IBM Lotus wraz z uruchomieniem na platformie ePUAP usług on-line upraszczających postępowanie administracyjne w zakresie wydawania pozwoleń na broń. Ponadto w zunifikowany system zostanie włączony informatyczny system faksowo-mailowy zastępujący wysłużoną sieć telefaksową. Dla zapewnienia rozwoju usług informatycznych i komunikacyjnych na każdym szczeblu organizacyjnym Policji wszystkie jednostki objęte zakresem projektu zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt informatyczny. Integralną częścią projektu będzie także ujednolicenie infrastruktury technicznej w zakresie systemów zasilania.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
  • modernizację systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-Dok umożliwiającą integrację z systemem poczty elektronicznej IBM Lotus oraz z wdrażanym systemem faksowo-mailowym;
  • uruchomienie informatycznego systemu faksowo-mailowego w 78 obiektach policyjnych (73 jednostki);
  • uruchomienie usług on-line, udostępnionych na platformie ePUAP, w zakresie administracyjnego wydawania pozwoleń na broń, uzyskiwania zaświadczeń uprawniających do nabycia broni palnej oraz zgody na jej wywóz;
  • wyposażenie KWP w Bydgoszczy w sprzęt serwerowy oraz jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem systemowym i biurowym, urządzenia drukujące i skanujące o różnej wydajności oraz urządzenia sieciowe;
  • rozbudowę funkcjonalności systemów zasilania w jednostkach KWP w Bydgoszczy (obiekt przy ul. Iławskiej), KMP Bydgoszcz, oraz KP Toruń-Rubinkowo.

 

Zdjęcie z podpisania porozumieniaProjekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, promowania stosowania w instytucjach administracji publicznej oraz w usługach publicznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez lepsze wykorzystanie Internetu w działalności instytucji publicznej, unifikację systemów wymiany informacji w jednostkach Policji, modernizację infrastruktury teletechnicznej i doposażenie sprzętowe służące wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Ponadto projekt sprzyja „otwarciu” relacji pomiędzy administracją a obywatelami poprzez uruchomienie na platformie ePUAP usług on-line dla społeczeństwa w zakresie wydawania pozwoleń na broń palną. Wdrożenie usług on-line dla obywateli aktywuje lepsze wykorzystanie możliwości Internetu, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do usług administracji publicznej jest ograniczony. Na poziomie organizacji beneficjenta projekt przyczynia się do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inwestowania w ludzi i umiejętności. Jest także impulsem do edukacji społeczeństwa poprzez umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii w kontaktach z instytucjami publicznymi. Prace nad realizacją projektu będą prowadzone w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku.

Izabela Adamczak-Garstecka
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy

 

 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony