Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Policja Kujawsko-Pomorska.

Data publikacji strony internetowej: 2001-01-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-09-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2022-03-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Szymon Tworowski,adres poczty elektronicznej szymon.tworowski@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 751 50 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w której interesanci mogą załatwić swoją sprawę, znajduje się na ulicy Powstańców Wielkopolskich 7 w Bydgoszczy. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku wchodzi się przez drzwi otwierane automatycznie.

Po prawej stronie od wejścia, w holu głównym, znajduje się za ladą biuro przepustek. Troje pracowników ochrony biura przepustek posiada przeszkolenie z zakresu komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi (SKOGN). Po prawej stronie od biura przepustek znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać chcąc połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

W holu znajduje się interaktywna tablica ogłoszeniowa, umożliwiająca zapoznanie się z informacjami udostępnianymi publicznie, dotyczącymi na przykład ogłoszonych przetargów, naborów do służby.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantów odbiera z biura przepustek policjant lub pracownik KWP w Bydgoszczy i w obecności osoby wprowadzającej interesanci poruszają się po terenie KWP. Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami. Dojście do bramek wymaga pokonania schodów lub skorzystania z platformy podnoszącej osoby korzystające z wózka inwalidzkiego. Bramki umożliwiają przejazd osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku jest także winda.

Interesanci mogą być również obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, na parkingu od ulicy Powstańców Wielkopolskich wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i dostępnych dla interesantów pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

Powrót na górę strony