Sekcja Daktyloskopii i Traseologii

Sekcja Daktyloskopii i Traseologii

Sekcja Daktyloskopii i Traseologii
Sekcja Daktyloskopii i Traseologii realizuje badania z zakresu daktyloskopii i traseologii. Kompetencje techniczne, personelu obu pracowni, konieczne do zapewnienia wiarygodnych wyników badań potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji.

Pracownia Daktyloskopii

Daktyloskopia jest jednym z podstawowych, a zarazem najstarszych działów techniki kryminalistycznej zajmującym się identyfikacją człowieka na podstawie śladów linii papilarnych występujących na opuszkach palców rąk, wewnętrznych powierzchniach dłoni, dolnych powierzchniach stóp oraz innych elementów budowy skóry (poletkowa budowa skóry), a także ujawnianiem śladów dermatoskopijnych i dostarczaniem środków dowodowych w postaci opinii biegłych z tego zakresu.
Linie papilarne kształtujące się ok. 6 miesiąca życia płodowego tworzą szereg wzorów, które można podzielić na trzy podstawowe grupy: wzory wirowe, wzory pętlicowe oraz wzory łukowe. Układy linii papilarnych na skórze człowieka pozostają niezmienne aż do pośmiertnego rozkładu ciała, są też niepowtarzalne i charakterystyczne dla każdego człowieka.
Pracownia daktyloskopii realizuje również badania związane z ujawnianiem śladów linii papilarnych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscach zdarzeń, a także typuje sprawców przestępstw przy wykorzystaniu systemu automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS). Prowadzi również wojewódzki zbiór kart daktyloskopijnych (Wojewódzka Registratura Daktyloskopijna).
Badania daktyloskopijne prowadzone przez Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Bydgoszczy wykonywane są zgodnie z procedurą badawczą „Badania śladów i odwzorowań linii papilarnych” akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 1458.
Podstawowym zadaniem Pracowni Daktyloskopii jest identyfikacja osób na podstawie linii papilarnych. Identyfikacja ta opiera się na trzech podstawowych właściwościach linii papilarnych: niezmienności, niezniszczalności, niepowtarzalności. Pozostałe czynności realizowane przez biegłych ze specjalności badania daktyloskopijne to:

 • badania oceniająco – typujące śladów linii papilarnych;
 • ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych w warunkach laboratoryjnych;
 • ujawnianie i poprawa czytelności śladów daktyloskopijnych za pomocą zaawansowanych technik fizykochemicznych z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania obrazu;
 • prowadzenie selekcji, sprawdzeń oraz rejestracji śladów linii papilarnych w krajowym systemie AFIS;
 • gromadzenie oraz rejestracja kart daktyloskopijnych w Wojewódzkiej Registraturze Daktyloskopijnej;
 • typowanie i identyfikacja sprawców przestępstw na podstawie śladów linii papilarnych zarejestrowanych w systemie AFIS.

Pracownia Daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uczestniczy w międzynarodowych badaniach biegłości „Latent Print Examination” oraz "Latent Prints & Impressions" organizowanych przez Collaborative Testing Services (CTS) z USA oraz w badaniach biegłości przez porównania międzylaboratoryjne, organizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Uwaga:
W postanowieniach o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego nie umieszcza się pytań dotyczących AFIS związanych z wynikiem sprawdzenia lub rejestracji śladów linii papilarnych w tym systemie.
Badania związane z AFIS prowadzone są wyłącznie na wniosek o selekcję, sprawdzenie i rejestrację niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w krajowym AFIS.
Jako materiał porównawczy dołącza się do postanowień oryginalne karty daktyloskopijne celowo sporządzone dla potrzeb danego postępowania.
Badania wizualizacyjne są badaniami , które w trakcie procesu ujawniania śladów linii papilarnych mogą prowadzić do zniszczenia materiału dowodowego w związku z powyższym każdorazowo do nadesłanego postanowienia wymagamy pisemnego oświadczenia – zgody na użycie środków niszczących.

Pracownia Traseologii

Traseologia jest działem techniki kryminalistycznej zajmującym się badaniem śladów powstałych w wyniku przemieszczania się ludzi, zwierząt lub środków transportu.
Ślady traseologiczne są typowymi śladami zabezpieczanymi w trakcie kryminalistycznych oględzin miejsc zdarzeń. Powstawanie śladów obuwia warunkuje współdziałanie trzech podstawowych czynników: człowieka (stopy) – obuwia – podłoża. Każdy z tych elementów jest swoistym źródłem (zbiorem) informacji o cechach charakterystycznych jemu właściwych, które w określonym stopniu przenoszone są na obraz śladu, dostarczając tym samym istotnych informacji niezbędnych w procesie wykrywczym. Ponadto, badania oceniająco - typujące przeprowadzane w pracowni ułatwiają wytypowanie właściwego obuwia, mogącego stanowić materiał porównawczy istotny do dalszych badań.
Badania śladów obuwia prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą „Badania traseologiczne”, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 1458 .
Do zadań biegłego ze specjalności badania traseologiczne należy:

 • prowadzenie badań oceniająco – typujących śladów obuwia;
 • prowadzenie badań identyfikacyjnych śladów obuwia;
 • ujawnianie śladów traseologicznych pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu;
 • wnioskowanie o osobie na podstawie śladów obuwia;
 • badanie butów na zestawienie par.
 • prowadzenie badań identyfikacyjnych śladów środków transportu;
 • prowadzenie badań identyfikacyjnych tropów zwierząt.

Pracownia badań traseologicznych uczestniczy w programach badań biegłości z zakresu badań traseologicznych organizowanych przez European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), Collaborative Testing Services (CTS) oraz w badaniach biegłości przez porównania międzylaboratoryjne, organizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Kontakt:
Kierownik Sekcji Daktyloskopii i Traseologii
tel. resort.:47 751 54 76
tel. służbowy: 519 725 025
iwona.piechowiak@bg.policja.gov.pl


 

 

 

 

Autor: Marcin Kania, Iwona Piechowiak, Marcin Piasecki Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony