Policja radzi

Policja Kujawsko-Pomorska

Zielona Strefa - ochrona zwierząt i środowiska

Data publikacji 19.04.2017

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

JEŚLI WIDZISZ LUB WIESZ O PRZYPADKACH NIEHUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ALBO ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI 

NIE POZOSTAWAJ OBOJĘTNY POWIADOM NAS

 

Regulacje te odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną prawną zwierzęta.

Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikające bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) oraz z innych aktów prawnych.

Jeśli widzisz lub wiesz o przypadkach znęcania się nad zwierzętami, niehumanitarnym traktowaniu lub oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem NAPISZ DO NAS na adres 

e-mail:  zielonastrefa@bg.policja.gov.pl

Istnieje możliwość zgłoszenia poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa podejrzeń zaistnienia czynów zabronionych popełnionych przeciwko zwierzętom i środowisku, w szczególności: znęcanie się nad zwierzętami, kłusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, nielegalna wycinka drzew oraz poruszanie się po terenach leśnych quadami.

link do strony: Krajowa Mapa Zagrożeń

Wybrane akty prawne:

 • USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • USTAWA z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie
 • USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. (Dz. U. z dnia 5 września 1998 r.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.) 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt. 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2019 poz. 1966)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (tj. Dz.U. 2021 poz. 1033)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

Autor:
Publikacja: sierż. szt. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony